Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Identiteit van de verkoper

Artikel 3: Toepasselijkheid

Artikel 4: Het product

Artikel 5: Het aanbod

Artikel 6: Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 7: Prijs en betaling

Artikel 8: Levering, eigendom en risico

Artikel 9: Herroepingsrecht

Artikel 10: Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11: Conformiteit en garantie

Artikel 12: Overmacht

Artikel 13: Aansprakelijkheid

Artikel 14: Vrijwaring

Artikel 15: Intellectuele eigendom

Artikel 16: Klachtenregeling

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 18: Wijziging algemene voorwaarden

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

  

Artikel 1: Definities

Afnemer: de (rechts)persoon die gebruik zal maken of heeft gemaakt van diensten die de verkoper aanbiedt en/of heeft aangeboden;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Bedrijf: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt;

Bezorger: de (rechts)persoon die het product op fysieke wijze bij de afnemer aflevert;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Product: de zaak die de verkoper aanbiedt, heeft aangeboden of zal aanbieden ter verkoop;

Verkoper: het bedrijf Warm Ivoor

Artikel 2: Identiteit van de verkoper

Handelsnaam: Warm Ivoor

Vestigingsadres: Grotestraat 34 bus 31, 3600 Genk

Telefoonnummer: 0468/11 01 35

E-mail: info@warmivoor.be

IBAN: BE43 7360 6894 1301

Btw-identificatienummer: BE0747.877.621

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Warm Ivoor en de wederpartij van Warm Ivoor, hierna te noemen: ‘Afnemer’, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3.2.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.3.  Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Warm Ivoor en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3.4. Indien Warm Ivoor niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Warm Ivoor in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 4: Het product

Warm Ivoor verkoopt droogbloemen en woonaccessoires (vazen, kaarsen, etc.). De producten worden aangeboden via de website www.warmivoor.be en per social media.

Artikel 5: Het aanbod

5.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

5.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Afnemer mogelijk te maken. Als Warm Ivoor gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Warm Ivoor niet.

5.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 6: Totstandkoming van de overeenkomst

6.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

6.2. Indien Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Warm Ivoor onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Warm Ivoor is bevestigd, kan Afnemer de overeenkomst ontbinden.

6.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Warm Ivoor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien Afnemer elektronisch kan betalen, zal de Warm Ivoor daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

6.4 Indien de Warm Ivoor goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 7: Prijs en betaling

7.1. De prijzen op de website en offertes van Warm Ivoor worden uitgedrukt in EURO en zijn vrijgesteld van BTW wegens de Bijzondere vrijstellingsregeling kleine onderneming. Hier staan – indien van toepassing - leveringskosten bij vermeld. Na het doen van de betaling, worden de prijzen niet meer verhoogd.

7.2. Enkel betaling via de betaalmethodes op de website worden aanvaard, zijnde Bancontact, KBC, ING, Belfius, iDeal, Paypal, Visa en MasterCard.

Artikel 8: Levering, eigendom en risico

8.1. Levering geschiedt, afhankelijk van wat wordt overeengekomen, door afgifte van de producten op de door Afnemer opgegeven plaats van bestemming.

8.2. Warm Ivoor bezorgt in België en Nederland. Bij bezorging gelden de volgende tarieven en regelingen:

a. Bestellingen in België worden bezorgd met Bpost. De verzendkosten zijn inbegrepen bij de bestelling en zullen niet apart worden aangerekend.

b. Bestellingen in Nederland worden bezorgd met Bpost World. De verzendkosten bedragen € 3,50.

c. Bestellingen op weekdagen worden binnen de 24 uur verzonden.

d. Bestellingen in het weekend worden op maandag verzonden.

8.3. De bepalingen a t/m d van artikel 8.2 gelden niet (zonder meer) voor boeketten en andere producten op maat. Hierbij worden de verzend- en leveringsvoorwaarden met Afnemer besproken.

8.4. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk worden vermeld en zullen de kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

8.5. Warm Ivoor heeft het recht om bezorgingen in te trekken wanneer de afleverlocatie als onverantwoord wordt beschouwd.

8.6. De geleverde producten blijven eigendom van Warm Ivoor tot op het moment van volledige betaling door Afnemer.

Artikel 9: Herroepingsrecht

9.1. De hierna genoemde bepalingen van dit artikel gelden uitsluitend indien Afnemer een consument betreft.

9.2. Afnemer kan een aangeschaft product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen retourneren. Warm Ivoor mag Afnemer vragen naar de reden van de retournering, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

9.3. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Afnemer, of een vooraf door Afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. ls Afnemer in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Afnemer, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Warm Ivoor mag, mits hij Afnemer hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Afnemer, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Afnemer, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

9.4. Afnemer kan het product retourneren door binnen de in artikel 9.2 gestelde termijn het ingevulde Modelformulier voor herroeping, dat te vinden is aan het eind van deze algemene voorwaarden, te zenden of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan Warm Ivoor. In plaats hiervan kan Afnemer een mailbericht sturen naar: info@warmivoor.be.

9.5. Warm Ivoor vergoedt in geval van een retournering overeenkomstig artikel 9.2 onverwijld maar uiterlijk binnen veertien dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot retournering alle van Afnemer ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten.

9.6. Tenzij Warm Ivoor heeft aangeboden de producten die geretourneerd moeten worden zelf af te halen, zendt Afnemer onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na het uitbrengen van de in artikel 9.4 bedoelde verklaring de door hem ontvangen producten terug of overhandigt deze aan Warm Ivoor of aan een persoon die door Warm Ivoor is gemachtigd om de zaken in ontvangst te nemen.

9.7. Afnemer draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak.

Artikel 10: Uitsluiting herroepingsrecht

10.1. Afnemer heeft het herroepingsrecht niet bij een koop betreffende de levering van volgens specificaties van Afnemer vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Dit geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend, voor producten die een afwijkende kleur, type onderstel en/of afmeting hebben dan de producten die worden getoond op de website van Warm Ivoor.

10.2. Afnemer heeft het recht op retournering zoals bedoeld in artikel 9.2 ook niet indien het product gebrekkig of beschadigd is door een oorzaak die aan hemzelf te wijten is.

Artikel 11: Conformiteit en garantie

11.1. Warm Ivoor garandeert dat de producten aan de gebruikelijke normen en eisen voldoen. Klachten over het materiaal en eventuele productiefouten worden door Warm Ivoor in behandeling genomen.

11.2.  De garantie op alle door Warm Ivoor geleverde producten is 24 maanden. Deze garantie is geldig wanneer alle gebruiks- en onderhoudsinstructies zijn opgevolgd en uitgevoerd.

11.3.  De garantie geldt niet indien:

a. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Warm Ivoor en/of op de verpakking behandeld zijn.

b. Afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

11.4. Indien het product gebrekkig/beschadigd geleverd wordt, dient Afnemer Warm Ivoor onverwijld op de hoogte te stellen van het gebrek. Warm Ivoor zal vervolgens het gebrek beoordelen. Indien uit de beoordeling blijkt dat het gebrek te wijten is aan Afnemer, dan is hij verplicht om het product af te nemen.

Artikel 12: Overmacht

12.1. Warm Ivoor is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Warm Ivoor geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Warm Ivoor niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Warm Ivoor of van derden daaronder begrepen. Warm Ivoor heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Warm Ivoor zijn verbintenis had moeten nakomen.

12.3. Warm Ivoor kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.4. Voorzoveel Warm Ivoor ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Warm Ivoor gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Indien Warm Ivoor aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2. Warm Ivoor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Warm Ivoor is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.3. Indien Warm Ivoor aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Warm Ivoor beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.4. Warm Ivoor is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

13.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Warm Ivoor aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Warm Ivoor toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Warm Ivoor is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Warm Ivoor of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14: Vrijwaring

De Afnemer vrijwaart Warm Ivoor voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Warm Ivoor toerekenbaar is. Indien Warm Ivoor uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Warm Ivoor zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Warm Ivoor, zonder ingebrekestelling, gerechtigd.

Artikel 15: Intellectuele eigendom

Warm Ivoor behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Warm Ivoor heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16: Klachtenregeling

16.1. Klachten over de geleverde producten en/of klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 5 werkdagen na levering ingediend te worden. Dit kan door een e-mail te versturen naar info@warmivoor.be. Omschrijf hierin zo duidelijk mogelijk de klacht.

16.2. Warm Ivoor geeft zo snel mogelijk gehoor aan de klacht. Binnen 7 dagen krijgt Afnemer een bevestiging van de klacht en spreekt Warm Ivoor een verwachting uit wanneer er inhoudelijk antwoord volgt over de ingestuurde klacht.

16.3. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, dan kan Warm Ivoor naar eigen keuze, besluiten tot:

a. Het omruilen van het product;
b. Reparatie van de schade;
c. Teruggave van de koopprijs.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen 

17.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Warm Ivoor partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

17.2. De rechter in de vestigingsplaats van Warm Ivoor is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Warm Ivoor het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

17.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18: Wijziging algemene voorwaarden

Warm Ivoor heeft het recht om deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen of aan te vullen. Wijzingen/aanvullingen zijn van toepassing op overeenkomsten gesloten na de datum van eventuele wijzingen/aanvullingen. Wanneer deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar is, is de Nederlandse tekst altijd doorslaggevend.

 

Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: Warm Ivoor, Grotestraat 34 bus 31, 3600 te Genk, info@Warmivoor.be:

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

- Het product heb ik besteld op(*)/Ontvangen op(*):

- Mijn naam is:

- Mijn adres is:

- Mijn handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

- De datum van vandaag:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is